Obchodní podmínky

1. Provozovatel

Ing. Přemysl Valášek, Ph.D.
Komenského 265
550 01 Broumov

IČ: 01689762
Neplátce DPH 

Tel: +420 728 260 643
E-mail: info@vilakaterina.cz

2. Domovní řád

Informace o ubytování

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 18 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak nebo po informaci o zpoždění.

Ubytování klientů může být v den nástupu provedeno až po 14.00 hod a to pokud byl pokoj obsazen z důvodu úklidu. Pokud nebyli žádní předcházející hosté, je možnost ubytování již po osmé hodině ranní a to po domluvě s ubytovatelem.

Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla – li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 12 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní – li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

Informace o pobytu

Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu podle platných předpisů, pokud neprokáže, že škody nezavinil. Škody, které způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit ubytovateli a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

Host může využívat bezplatně ubytovací parkoviště, s tím vědomím, že není hlídané a hotel neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta.

Za cenné předměty ponechané bez dozoru v pokoji ubytovatel neodpovídá.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě dobíjení notebooků, mobilních telefonů a spotřebičů, které hostům slouží k jejich osobní hygieně. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích i ve všech interiérech je zakázáno kouřit.

Návštěvy neubytovaných v prostorách hotelu mohou být přijímány pouze se souhlasem hotelu.

V době od 22.00 do 6.30 platí noční klid, host tomu musí přizpůsobit svoje chování.

V hotelových pokojích i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat bez dozoru dospělé osoby děti  mladší  10 let. 

V prostorách ubytovacího zařízení platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno požívání omamných a psychotropních látek, jedů a léků, vyjma těch, které doporučil lékař.

Host může opustit ubytovací prostory s klíčem od svého pokoje. Při ztrátě klíče účtuje ubytovatel poplatek 1000,-Kč.

Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav, majitel musí být vybavený náhubkem pro psa a je zákaz pobytu psa na postelích. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.

Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, zpravidla při ukončení pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven na webových stránkách Vila Kateřina.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.

Po ukončení pobytu je host povinen ohlásit odchod a odevzdat klíče od pokoje personálu.

Ubytovací řád je platný od 01.01.2014

Vážení návštěvníci, milí hosté,

přejeme Vám příjemně strávené chvíle při pobytu ve Vile Kateřina.

 Doufáme, že se k nám budete rádi vracet.

Vila Kateřina